Latest News22010024

การอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียนด้วยระบบ Shool Master

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียน การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษขั้นพื้

Comments

0 Comments