สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 211 248 459 13
ป.2 239 224 463 13
ป.3 232 240 472 13
ป.4 226 272 498 13
ป.5 217 240 457 13
ป.6 252 254 506 13
ม.1 27 27 54 2
ม.2 36 22 58 2
ม.3 25 33 58 2
รวม 1465 1560 3025 84

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 15 15 30 นางวนิดา รื่นรมย์
ป.1/2 15 15 30 นางสาวปาวีณา อนันตสุข
ป.1/3 19 21 40 นางสาวจารุวรรณ เจริญผล
ป.1/4 19 21 40 นางสาวนิตยา สมภา
ป.1/5 19 21 40 นางเขมณัฎฐ์ จันทรแสงนาวี
ป.1/6 20 20 40 นางสาวณัฐชยา สินชัย
ป.1/7 20 20 40 นางนารีรัตน์ คำรอด
ป.1/8 19 21 40 นางสาวยุวธิดา ปุณโณฑก
ป.1/9 20 20 40 นางสาวอุไรวรรณ เจริญการ
ป.1/10 11 18 29 นางทิวาพร สุบัติคำ
ป.1/11 11 19 30 นางจินตนา เครือผือ
ป.1/12 11 19 30 นางณิชาภัทร ขันติเจริญ
ป.1/13 12 18 30 นางนภาวรรณ บุญชุ่ม
ป.2/1 16 14 30 นางสาวสหัสทยา บุญเรือง
ป.2/2 16 14 30 นางสาวภัทรลดา ประมาณพล
ป.2/3 22 18 40 นางอธิกา ยังศิริ
ป.2/4 22 18 40 นางสาวปนิดา เจริญวงษ์
ป.2/5 22 17 39 นางอัมพร เนียมละออง
ป.2/6 21 19 40 นางบุญเรือน เกณิกานนท์
ป.2/7 20 20 40 นางสาวพิชามญชุ์ ม่วงแก้ว
ป.2/8 21 19 40 นางสาวลักษณ์ประภา สุวรรณสมบัติ
ป.2/9 22 18 40 นางกวินนาถ คำทุมไสย
ป.2/10 16 16 32 นางปัทมา สฤษฎิ์ศิริ
ป.2/11 13 17 30 นางชวิศา พะโยม
ป.2/12 14 17 31 นางน้ำเพ็ชร ดีประชา
ป.2/13 14 17 31 นางสาววันทนา ศรีทอง
ป.3/1 15 15 30 นายปราโมทย์ กลมเกลี้ยง
ป.3/2 14 16 30 นางสาวนพรัตน์ ภิรมหวาด
ป.3/3 20 21 41 นางทิวาพร พูลพฤกษ์
ป.3/4 20 20 40 นางสาววัลลีย์ จตุพลัง
ป.3/5 20 21 41 นางสาวกาญจนา จันทร์อยู่
ป.3/6 22 19 41 นางศิละพร มณีคำ
ป.3/7 21 20 41 นางสาวชญานาถ อุดมเดชธนะวุฒิ
ป.3/8 20 21 41 นางสาวสมรรัตน์ จันทรากานตานันท์
ป.3/9 21 19 40 นางสาววันวิสา อ่อนภักดี
ป.3/10 16 15 31 นางปภรัต สุขสำราญ (มาณวิกา)
ป.3/11 15 17 32 นางอุษา ทรายทอง
ป.3/12 13 19 32 นางสาวชาลิสา สอนลิทธิพันธ์
ป.3/13 15 17 32 นางสาวรรินทร์ธา บุญแน่น (ณัฐปภัสร์
ป.4/1 16 19 35 นายวิสิษฐ สังฆเวช
ป.4/2 18 17 35 นายอำนาจ เจริญพร
ป.4/3 22 20 42 นางรัตนา วะสิโน
ป.4/4 19 23 42 นางสาวสุจิตรา ธรรมเจริญ
ป.4/5 21 21 42 นางสาวธัญพร ตันหยง
ป.4/6 17 23 40 นางสาวนิตยา คำโท
ป.4/7 22 20 42 นางสุธาทิพย์ โรจน์ประดิษฐ์
ป.4/8 18 23 41 นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช
ป.4/9 17 24 41 นางสาวสุนิสา เพ็งพินิจ
ป.4/10 15 20 35 นางสาวกฤติกา ทัศน์เจริญ
ป.4/11 13 21 34 นางพจนา ดาวไสว
ป.4/12 13 21 34 นายสมมารถ มังคลสุ
ป.4/13 15 20 35 นางสาวณัชภดา สองธิตธิดา (ธัญญ์นภัส)
ป.5/1 14 21 35 นางสาววันทนีย์ ทรัพย์จันทร์
ป.5/2 15 19 34 นางประภาศรี วนสิริสกุล
ป.5/3 18 20 38 นางวิภาวัลย์ ขันทอง
ป.5/4 23 17 40 นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์
ป.5/5 21 15 36 นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์
ป.5/6 23 15 38 นางสาวสุภาพร คำเบ้า
ป.5/7 24 16 40 นายธีระพร ดอนลาดลี
ป.5/8 16 23 39 นางคนึงนิจ ฤกษ์เกษม
ป.5/9 16 24 40 นางสาวณัฐกฤตา พุ่มไม้
ป.5/10 12 18 30 นางสาวนัฐกานต์ อรุณรัตนา
ป.5/11 12 19 31 นางสาวสุดารัตน์ บุษบา
ป.5/12 11 16 27 นางสุพรรณี ธรรมคงทอง
ป.5/13 12 17 29 นางสุทธาวกุล ช้างใหญ่
ป.6/1 16 18 34 นางศิราวรรณ บุตรงาม (วันโสภา)
ป.6/2 15 19 34 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรัตน์
ป.6/3 23 19 42 นางสาวอุษณีย์ รำไพ
ป.6/4 23 21 44 นางปนัดดา เริ่มรักษ์
ป.6/5 23 19 42 นางสาวกนกวรรณ นิสสัย
ป.6/6 19 22 41 นายเจษฎา ม้าแก้ว
ป.6/7 22 20 42 นางสาวอมาวศรี โอฬารไพบูลย์
ป.6/8 23 18 41 นางสาวเมธิษา มีผล
ป.6/9 22 19 41 นางวรัทยา ทวีผล
ป.6/10 18 19 37 นางสาวนรมน ขันตี
ป.6/11 18 19 37 นางสาวขนิษฐา ขจรชีพ
ป.6/12 15 20 35 นางกาญจนา ปรานต์ชนิษฏา
ป.6/13 15 21 36 นางธนารัตน์ นิลพันธ์
ม.1/1 12 15 27 นางบุญสิตา เจือจุล
ม.1/2 15 12 27 นางชุติมา เปรมปิยศรี
ม.2/1 17 12 29 นางวิระพรรณ ศรีสรวล
ม.2/2 19 10 29 นางสาวเปรมจิตต์ ภารดีรุจิรา
ม.3/1 13 16 29 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี
ม.3/2 12 17 29 นางปิณิดา สุวรรณพรม
รวม 1465 1560 3025