นายจำลอง อุทัยรัศมี

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวชญานาถ อุดมเดชธนะวุฒิ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายธงชัย สุลัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางศิราวรรณ บุตรงาม (วันโสภา)

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสกรรัตน์ แกล้วกล้า

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ โรจน์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวสุธีรา พลรักษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายกฤตภาส เสียงหาญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายธีระพร ดอนลาดลี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวพรรณี คงกิจไพศาล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางรัตนา วะสิโน

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายวรทรรศน์ นาคสกุล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายสุทัศน์ วิลัยการ

ตำแหน่ง : -

นางพจนา ดาวไสว

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายศรัณย์ ชนะชัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางเพลินพิศ ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายวัชระ นาสวน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายอำนาจ เจริญพร

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวเปรมจิตต์ ภารดีรุจิรา

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายเอนกชาติ ดีประชา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นายธวัชชัย ธรรมคงทอง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางวนิดา รื่นรมย์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา จันทร์อยู่

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางวิระพรรณ ศรีสรวล

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นายเอกพจน์ โพธิวรรณ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางประภาศรี วนสิริสกุล

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญประภา รุ่งหิรัญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐญา หนองเต่าดำ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวธัญพร ตันหยง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวรรินทร์ธา บุญแน่น (ณัฐปภัสร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวเมธิษา มีผล

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายวิสิษฐ สังฆเวช

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวภัทรลดา ประมาณพล

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

นางสาวนรมน ขันตี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุดารัตน์ บุษบา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายสุชิน เขียวมรกต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุทธาวกุล ช้างใหญ่

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ เจริญผล

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นางสาวนิตยา คำโท

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายปราโมทย์ กลมเกลี้ยง

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

นายพรเทพ เหมรานนท์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางปนัดดา เริ่มรักษ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3

นายอาภากร มงคลสุข

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาววีรลักษณ์ เตาะเจริญยิ่ง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัศมี ทองคำ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา ปินะกะเส

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง